Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD) 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim informuje o wyznaczeniu Inspektora Danych Osobowych (IOD).

Funkcję IOD pełni  Katarzyna Jakubiec. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można  się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art- 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
I ) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Polskie Stowarryszenie na rzecz Osób z Niepelnosprawtroscią Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim ul. Slowackiego 7 b, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. (84) 664 22 71, fax (84) 665 89 03,
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Panstwo kontaktować się z lnspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24,pl
3) Dane osobowe bgdą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej .
4) Dane osobowe bgdą przetwarzane przez okes niezbędny do realizacji ww. celu z uwzglgdnieniem okresów przechowywania) określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. I lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych bgdą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbyrwa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej . Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. I informujemy, iż:
l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepelnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim ul. Slowackiego 7 b, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel . (84) 664 22 71 , fax (84) 665 89 03 ,e-mail : zk.tomaszowlubelski@psoni.org.pl
2. W sprawach z zakrsu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z lnspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. I lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
pruetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia ti. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Skip to content