Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

OREW zapewnia edukację, terapię i rehabilitację dzieciom oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną lub autyzmem w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim organizowane są zajęcia rewalidacyjno ? wychowawcze.

Zespół nauczycieli i terapeutów pracujący w OREW dokłada wszelkich starań, aby każdy z wychowanków mógł funkcjonować w przyjaznym otoczeniu, dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb oraz pozbawionym barier architektonicznych i społecznych. Dbamy również o to, by każdy z nich mógł doświadczać sukcesów oraz rozwijać swoje zainteresowania. Bardzo ważne jest dla nas tworzenie warunków sprzyjających usamodzielnianiu naszych wychowanków, a tym samym budowanie podstaw do ich niezależnego funkcjonowania w przyszłości. Dzięki zapewnionemu przez nas dowozowi do placówki, wychowankowie nie pozostają w izolacji od środowiska rodzinnego i po zajęciach wracają do swoich domów.

W OREW organizowane są:
– wychowanie przedszkolne
– edukacja na poziomie szkoły podstawowej
– zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Nauka w OREW odbywa się w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny przygotowywany dla każdego z wychowanków przez zespół specjalistów. W placówce zatrudnieni są nauczyciele i terapeuci z kwalifikacjami do pracy z dzieckiem z każdym rodzajem niepełnosprawności: oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, neurologopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, terapeuci ręki, nauczyciele z kwalifikacjami do terapii dzieci z autyzmem, terapeuci metody Dyna  Lingua, terapeuci Integracji Sensorycznej, nauczyciele z kwalifikacjami do terapii dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są z wykorzystaniem podręczników dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych. Dzięki możliwości pracy w małych grupach, każdemu z naszych wychowanków zapewniamy możliwość realizowania ich indywidualnego potencjału rozwojowego. Umożliwiamy im również integrację z dziećmi i młodzieżą ze szkół masowych.

Nasi wychowankowie rozwijają swoje talenty i zainteresowania poprzez udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także w Integracyjnym Zespole Artystycznym „Przyjaciele?”oraz w Kole Fotograficznym „Świetlne kadry” Fotografia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Dokumenty, które należy dostarczyć przed przyjęciem dziecka do OREW:

  • Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do OREW;
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno ? wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Skip to content