Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej /ORD/

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej /ORD/

ORD prowadzi rehabilitację i terapię dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym.
Naszymi pacjentami mogą zostać osoby:
– z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
– z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wodogłowie)
– z chorobami metabolicznymi układu nerwowego
– z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
– z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości pychomotorycznej)
– z zespołami abberacji chromosomów (w tym z zespołem Downa)
– z trwałymi dysfunkcjami narządu ruchu (w tym mózgowe porażenie dziecięce, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN)
– z zaburzeniami integracji sensorycznej
– z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym
– z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów

Zasady uczestnictwa dziecka w zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych:
1. Harmonogram zajęć ustalany jest przy przyjęciu dziecka
2. Rodzic ma obowiązek poinformować terapeutów o ewentualnej nieobecności dziecka na zajęciach (osobiście lub telefonicznie)
3. O zmianie terminu zajęć rodzic informowany jest telefonicznie lub osobiście przez terapeutę
4. W zajęciach uczestniczą jedynie zdrowe dzieci (bez cech przeziębienia, infekcji, itp.)
5. Rodzic jest zobowiązany do informacji o każdej zmianie stanu zdrowia dziecka oraz planowanych, bądź przebytych badaniach i zabiegach leczniczych
6. Podczas zajęć dziecko powinno mieć strój sportowy i obuwie zmienne

Godziny pracy ORD:
Poniedziałek – piątek:  6.45 – 18.00

Zajęcia rehabilitacyjne

Procedura przyjęcia

Rejestracja pacjenta odbywa się na podstawie ważnego skierowania od jednego z wymienionych lekarzy:
– podstawowej opieki zdrowotnej
– rehabilitacji medycznej
– neurologii dziecięcej
– pediatrii
– chirurgii dziecięcej
– reumatologii
– ortopedii i traumatologii narządu ruchu
– neonatologii

Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerem +48 84 6642271.

Co jeszcze, oprócz skierowania warto mieć ze sobą przy pierwszej wizycie:
– numer PESEL dziecka
– książeczkę zdrowia dziecka
– karty informacyjne, wypisy ze szpitala, wyniki dotychczas przeprowadzonych badań diagnostycznych
– inne dokumenty dotyczące stanu zdrowia dziecka.

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie dziecka na rehabilitację medyczną

Informacja o rezygnacji z rehabilitacji medycznej

Oświadczenie dot. danych osobowych i wizerunku

Upoważnienie do odbioru dziecka

Oferta rehabilitacyjna

 • Porada lekarska

  Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta i kwalifikacja do leczenia rehabilitacyjnego.

 • Konsylium

  Konsylium jest wielospecjalistyczną poradą terapeutyczną.

 • Diagnoza i terapia psychologiczna i neuropsychologiczna

  W oparciu o standaryzowane narzędzia diagnostyczne, metody obserwacyjne, próby kliniczne oraz własne próby badawcze prowadzimy diagnozę psychologiczną w zakresie:
  - poziomu inteligencji
  - rozwoju psychomotorycznego
  - zaburzeń neuropsychologicznych
  - funkcji poznawczych (uwaga, pamięć, percepcja, orientacja przestrzenna, myślenie, procesy wykonawcze)
  - lataralizacji
  - funkcjonowania społecznego
  - trudności emocjonalnych
  - umiejętności szkolnych
  - funkcjonowania w relacjach rodzinnych i rówieśniczych

  Prowadzimy również badania przesiewowe w kierunku występowania autyzmu, zaburzeń integracji sensorycznej, dysleksji i nadpobudliwości psychoruchowej.

  Terapia psychologiczna i neuropsychologiczna, prowadzona w formie indywidualnej lub grupowej ? w zależności od potrzeb dziecka, ukierunkowana jest na:
  - rozwijanie mocnych stron dziecka,
  - redukowanie lub kompensowanie deficytów,
  - stymulację funkcji poznawczych: uwagi, pamięci, percepcji, orientacji przestrzennej, myślenia, procesów wykonawczych,
  - terapię zaburzeń sfery emocjonalnej i motywacyjnej,
  - terapię zaburzeń w zakresie funkcjonowania społecznego,
  - terapię zaburzeń związanych z komunikacją,
  - terapię zaburzeń zachowania,
  - terapię zaburzeń umiejętności szkolnych.

  Terapia prowadzona jest we współpracy z rodzicem oraz Zespołem Terapeutycznym w oparciu o Wielospecjalistyczny Kompleksowy Program Rehabilitacji.

 • Diagnoza i terapia logopedyczna i neurologopedyczna

  Najważniejszym celem terapii logopedycznej jest rozwój kompetencji komunikacyjnych. Terapia neurologopedyczna opiera się na kształtowaniu zachowań komunikacyjnych, rozbudzaniu potrzeb kontaktu oraz budowaniu motywacji do samodzielnego porozumiewania się. Dzieci, które nie komunikują się werbalnie wspomagane są alternatywnymi metodami komunikacji.

  W pracy stosujemy m.in.:
  - metodę Dyna Lingua M.S.
  - metodę verbotonalną
  - karmienie terapeutyczne
  - guguhople
  - komunikację alternatywną
  - fonogesty

 • Terapia zajęciowa

  Terapia zajęciowa to usprawnianie fizyczne i psychiczne mających na celu maksymalny rozwój umiejętności, które umożliwiają wykonanie czynności samoobsługowych.
  Podstawowy cel terapii zajęciowej to zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, rozwój cech osobowości, kształtowanie charakteru, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej oraz rozwijanie zainteresowań. Aktywny udział w zajęciach wspomaga także kształtowanie poczucia własnej.

  Najważniejsze cele terapii zajęciowej w OREW to:
  - rozszerzenie zainteresowań i rozwijanie pasji wychowanków,
  - stymulowanie procesów myślenia i twórczego działania,
  - rozwijanie umiejętności plastyczno ? malarskich,
  - wzmacnianie poczucia własnej wartości,
  - wzbogacanie sfery emocjonalno-motywacyjnej,
  - zwiększenie umiejętności adaptacji w różnych sytuacjach społecznych,
  - nabywanie samodzielności w wykonywaniu czynności z zakresu samoobsługi i prac porządkowych,
  - kształtowanie systematyczności i obowiązkowości.

  Formy terapii zajęciowej stosowane w OREW:
  - muzykoterapia
  - ergoterapia
  - arteterapia
  - estetoterapia
  - kinezyterapia

  Terapia zajęciowa prowadzona w ORD odbywa się w formie zajęć indywidualnych i grupowych.

 • Diagnoza i terapia zaburzeń SI

  W ORD prowadzimy diagnozę i terapię zaburzeń integracji sensorycznej. Trudności w zakresie SI pojawiają się u dzieci, których układ nerwowy ma trudności z przetwarzaniem informacji zmysłowych docierających ze środowiska zewnętrznego oraz z ich własnego ciała. Zajęcia prowadzone przez terapeutów SI są szczególne atrakcyjne dla dzieci, gdyż są odbywają się w formie zabawy.
  W ORD posiadamy salę przystosowaną do terapii SI, zaopatrzoną w specjalistyczny sprzęt i pomoce terapeutyczne służące kontrolowanej stymulacji zmysłu równowagi, czucia głębokiego, czucia powierzchniowego, zmysłu wzroku, słuchu, węchu. Prowadzimy również treningi smaku.

 • Kinezyterapia

  Kinezyterapia oznacza leczenie ruchem. Poprzez ćwiczenia ruchowe wykorzystujące różne metody kinezyterapeutyczne przywracamy pacjentom sprawność fizyczną. Kinezyterapię dzielimy na:
  1. Kinezyterapię indywidualną
  2. Kinezyterapię grupową

  W kinezyterapii indywidualnej dobieramy zestaw ćwiczeń dla każdego pacjenta, stosownie do jego schorzenia i zgodnych z zaleceniami lekarza rehabilitacji. Stosujemy następujące rodzaje ćwiczeń: bierne, redresyjne, czynno-bierne, wspomagane, samowspomagane, czynne w odciążeniu, izometryczne, czynne w odciążeniu z oporem, oddechowe, równoważne, relaksacyjne, manualne, samoobsługi, ogólnousprawniające indywidualne ,pionizacja czynna i bierna, nauka czynności lokomocyjnych, koordynacji, poizometryczna relaksacja mięśni. Stosujemy również metody neurofizjologiczne takie jak metoda NDT Bobath, PNF, SI.

  Metoda NDT-BOBATH
  Metoda NDT-Bobath stosowana jest dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju.
  Usprawnianie według metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło brać aktywny udział w życiu w na miarę swoich możliwości .
  Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:
  ? wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego,
  ? hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych,
  ? wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

  Metoda PNF
  Podstawy koncepcji oparto na prawidłowościach fizjologii rozwoju ruchowego człowieka. Proces uczenia ruchu, rozumiany w PNF jako odtwarzanie utraconej funkcji, wspomagany jest w terapii zarówno wcześniejszymi doświadczeniami, pochodzącymi ze schematów rozwoju ruchowego dziecka jak i wielozmysłowym bodźcowaniem, polegającym na czasowym i przestrzennym sumowaniu się w obrębie synaps pobudzeń różnego rodzaju (bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe, równoważne, proprioceptywne i in.).

  Kinezyterapia grupowa jest przeznaczona dla grup pacjentów- maksymalnie 4 osoby w grupie. Są to ćwiczenia prowadzone przez fizjoterapeutę w specjalnie przystosowanej do tego celu sali, wyposażonej w materace gimnastyczne, drabinki przyścienne oraz liczne przybory niezbędne do prowadzenia i uatrakcyjnienia zajęć np. piłki, ciężarki, laski gimnastyczne, taśmy Thera -Band itp. Prowadzone są również gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia

 • Fizykoterapia

  Światłolecznictwo jest działem fizykoterapii w którym wykorzystuje się promieniowanie podczerwone, widzialne oraz nadfioletowe. W ośrodku stosujemy lampę Sollux, która wytwarza promieniowanie światła podczerwonego oraz promienie widzialne. Lampy te są wyposażone w komplet filtrów ze szkła koloru czerwonego i niebieskiego. Szkło koloru czerwonego ma działanie pobudzające i przeciwzapalne a szkło koloru niebieskiego ma działanie tonizujące, uspokajające i przeciwbólowe.

  Leczenie laserem czyli laseroterapia wykazuje działanie przeciwbólowe. Promieniowanie emitowane przez aparat przyczynia się do stymulowania wydzielenia endorfin uważanych za hormony szczęścia. Pobudzają ponadto regenerację obwodowych aksonów po uszkodzeniu nerwów. Leczenie światłem wywiera także efekt przeciwzapalny. Wpływa on między innymi na przyspieszenie redukcji obrzęków i wysięków. Przyczynia się do poprawy mikrokrążenia oraz rozszerzenia naczyń krwionośnych. Laseroterapia działa również rozkurczowo oraz poprawia przemianę materii.

  Elektrolecznictwo dział lecznictwa fizykalnego, w którym wykorzystuje się do celów leczniczych prąd stały oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości. Wykorzystywane są w terapii: prądy interferencyjne, galwanizacja, prądy diadynamiczne, prądy TENS, HV, Traberta , jonoforeza .
  Pole magnetyczne ? leczenie pulsującym polem magnetycznym niskiej częstotliwości. Wykorzystywane w leczeniu utrudnionego zrostu kostnego, przyspiesza gojenie ran i owrzodzeń troficznych, poprawia krążenie obwodowe, ma działanie przeciwzapalne.

  Ultradźwięki  głowica aparatu przyłożona do ciała przy zastosowaniu żelu zapewnia efekt głęboko wnikającego ciepła do tkanek ciała. Wpływa to na rozszerzenie naczyń krwionośnych, działanie przeciwbólowe, zmniejszenie napięcia mięśni, powstawanie związków aktywnych biologicznie, wpływ na enzymy ustrojowe, hamowanie układu współczulnego, hamowanie procesów zapalnych, przyspieszenie wchłaniania tkankowego.

  Termoterapia, czyli wykorzystywanie temperatury ciepłej lub zimnej na organizm człowieka w zależności od wskazań chorobowych. W ORD wykonujemy: krioterapię, ciepłe i zimne okłady żelowe.

 • Hydroterapia

  Podstawę leczniczej funkcji w hydroterapii stanowi termiczne i hydrostatyczne oddziaływanie wody.

  W ORD wykonujemy:
  - masaż wirowy kończyn- w zabiegu wykorzystuje się w celach leczniczych wpływ ciepłej wody oraz jej oddziaływanie mechaniczne, związane z ruchami wirowymi. Powoduje to zmniejszenie napięcia mięśniowego, poprawę ukrwienia oraz łagodzenie bólu;

  - Tank Hubbarda wykorzystywany do masażu wirowego i podwodnego oraz do indywidualnych ćwiczeń w wodzie z pacjentem.

Skip to content