Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Projekty aktualne

Projekty aktualne

Informacja o realizacji projektu budowy Lokalnego Centrum Wspierająco – Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim /przy ul. Mickiewicza 1/


Tytuł projektu
Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco ? Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznychRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 ? 2020


Przedmiot projektu: głównym celem projektu jest poprawa dostępu usług aktywizacji życiowej oraz społeczno ? zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, oferowanych w ramach działalności Koła PSONI w Tomaszowie Lubelskim. Osiągnięcie priorytetu planowane jest poprzez eliminację notowanych obecnie ograniczeń lokalowych i przeprowadzenie działań infrastrukturalnych obejmujących m.in.:
        – budowę obiektu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, przeznaczonego na prowadzenie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –  Wychowawczego oraz Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób; 
       – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń w meble, sprzęt użytkowy, urządzenia terapeutyczno – rehabilitacyjne ułatwiające lokomocję osobom z niepełnosprawnością ruchową;
       – zagospodarowanie terenu wraz z budową 2 zjazdów, dróg, chodników, 20 miejsc parkingowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) oraz oświetlenia;
       – budowę wymaganych przyłączy do obiektu, ogrodzenia i placu zabaw wraz z wyposażeniem – montaż instalacji wewnętrznych (w tym m.in. klimatyzacyjnej  w 2 salach, solarnej i monitoringowej).

Oczekiwanym rezultatem w/w działań będzie poprawa warunków lokalowych Stowarzyszenia pozwalająca na prowadzenie różnorodnej i spełniającej współczesne standardy jakościowe działalności ukierunkowanej na integrację oraz aktywizację życiową, społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych intelektualnie, co bezpośrednio przekładać się będzie na ograniczenie zjawiska ich wykluczenia (działania tego rodzaju planuje się przeprowadzić w odniesieniu do 302 beneficjentów). Nowatorskim na skalę województwa rezultatem projektu będzie uruchomienie DPS dla wychowanków PSONI, pozwalające wnioskodawcy na stworzenie kompleksowego i obejmującego cały okres życia systemu zindywidualizowanego wsparcia. Grupę docelową projektu stanowią głównie wychowankowie PSONI ? osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkujące obszar 13 gmin powiatu tomaszowskiego oraz Gminy Józefów (powiat biłgorajski), a także osoby z otoczenia Stowarzyszenia.

Finansowanie projektu:
– dofinansowanie ze środków RPO UE: 8 882 408,79 zł
– dofinansowanie wkładu własnego PSONI poprzez województwo lubelskieze środków PFRON: 460 960,68 zł, ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie: 983 487,31 zł
 


Projekt RR24.13.02.00-12.00-06-001/16 realizowany będzie:
– finansowo do 23.12.2019 r.;
– rzeczowo do 16.12.2019 r.

Poniżej znajdują się opisy poszczególnych etapów realizacji inwestycji:

25.10.2019 r. Zakończenie prac budowlanych

15.10.2019 r. Realizacja inwestycji c.d.

07.10.2019 r. Realizacja inwestycji c.d.

23.08.2019 r. Realizacja inwestycji c.d.

13.06.2019 r. Realizacja inwestycji c.d.

22.05.2019 r. Realizacja inwestycji c.d.

11.03.2019 r. Realizacja inwestycji c.d.

20.12.2018 r. Realizacja inwestycji c.d.

03.12.2018 r. Realizacja inwestycji c.d.

18.10.2018 r. Wmurowanie Aktu Erekcyjnego

28.08.2018 r. Realizacja inwestycji c.d.

14.08.2018 r. Realizacja inwestycji c.d.

25.07.2018 r. Realizacja inwestycji c.d.

13.07.2018 r. Realizacja inwestycji

11.07.2018 r. Podpisanie umowy z ROPS

06.07.2018 r. Wizytacja placu budowy

06.06.2018 r. Poświęcenie kamienia węgielnego

11.05.2018 r. Poświęcenie placu budowy

04.04.2018 r. Plac budowy c.d.

02.04.2018 r. Plac budowy

27.03.2018 r. Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy

19.03.2018 r. Wybór Wykonawcy robót budowlanych LCWA

"INSTALBUD" E.Gałek i Partnerzy Spółka Jawna ul.Żwirki i Wigury 11 22-680 Lubycza Królewska

12.12.2017 r. Podpisanie umowy na realizację projektu: Budowa LCWA

Dnia 12.12.2017 r. podpisanie umowy o przekazanie środków UE z na realizację projektu: Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco ? Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 ? 2020

12.02.2017 r. Postępowanie przetargowe

Dnia 12.02.2017 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco ? Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim.

14.09.2016 r. Wniosek o dofinansowanie projektu

14.09.2016 złożenie wniosku o dofinansowanie projektu budowy Lokalnego Centrum Wspierająco ? Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim w RPO Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Skip to content