Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://psonitomaszow.pl<

Dane teleadresowe

PSONI Koło W Tomaszowie Lub.
ul. Słowackiego 7 b
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel/fax (84) 664 22 71, 665 89 03
E-mail: zk.tomaszowlubelski@psoni.org.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji: 28.11.2017 r.
Data ostatniej aktualizacji: 02.01.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
– strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, lub PDF są skanami dokumentów,
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 10.01.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizowana dnia: 20.03.2024

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Patro, zk.tomaszowlubelski@psoni.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 664 22 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

ul. Mickiewicza 1, 22-600 Tomaszów Lub.

? Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
? Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
? Dom Pomocy SpołecznejBudynek jest dostępny na poziomie parteru bezpośrednio z poziomu parteru od strony południowej oraz przez pochylnię od strony północno-wschodniej (główne wejście do budynku). Przy wszystkich wejściach do budynku oraz przy wejściu na posesję zainstalowane są domofony na wysokościach dostępnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obiekt posiada trzy wyjścia ewakuacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja wewnętrzna w budynku odbywa się między kondygnacjami dzięki dwóm wydzielonym klatkom schodowym i dźwigowi osobowemu. Z poziomu parteru korytarze prowadzą do poszczególnych pomieszczeń. Osoby niepełnosprawne korzystają z windy. Winda ma zainstalowany komunikator głosowy informujący o danym poziomie postoju. Na każdej kondygnacji układ korytarzy pozwala dotrzeć do wszystkich pomieszczeń i spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie wejścia są pozbawione progów. Poziom piwnicy, parteru, pietra i poddasza dostępny jest za pomocą windy. Na poziomie wszystkich kondygnacji znajdują się sanitariaty dostosowane do potrzeb dla osób niepełnosprawnych pod względem metrażu i wyposażone w odpowiednie oprzyrządowanie (poręcze przy toaletach i umywalkach, krzesełka i poręcze przy prysznicach). Na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia kąpielowe dostosowane dla niepełnosprawnych ruchowo. W pomieszczeniach, do których dostęp mają mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej zainstalowana jest instalacja przyzywowo ? alarmowa. Wszystkie drzwi spełniają normy pozwalające przemieszczać się na wózkach dostosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach i oznakowane są piktogramami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

ul. Słowackiego 7B, 22-600 Tomaszów Lub.

? Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne ?Dobry start?
? Ośrodek Wsparcia
? Warsztat Terapii Zajęciowej
? Ośrodek Rehabilitacji Dziennej OREWOpis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
Do budynku PSONI przy ul. Słowackiego 7b można wejść korzystając z dwóch wejść. Przy jednym z wejść znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy obydwu wejściach umieszczone są domofony ze wskazaniem odpowiednich przycisków do poszczególnych placówek mieszczących się w budynku tj.: Warsztat Terapii Zajęciowej, Ośrodek Wsparcia, Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne ,,Dobry Start??, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy ? rehabilitacja medyczna oraz siedziba Zarządu Koła PSONI w Tomaszowie Lub.
Obszarów kontroli: brak
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek posiada wspólne korytarze, schody ? ciągi komunikacyjne dla osób korzystających z wymienionych wyżej placówek. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada podjazd oraz platformę podnośną do przewozu osób niepełnosprawnych.
Opis dostosowań: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:
W budynku znajdują się pochylnie na każdej kondygnacji budynku, łączące wspólne korytarze ? ciągi komunikacyjne.
Platforma podnośna stanowi urządzenie do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo między kondygnacjami budynku.
Informacje głosów, pętle indukcyjne: BRAK
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Słowackiego 7b po drugiej stronie jezdni (ul. Słowackiego) wzdłuż posesji. Wśród tych miejsc jest również stanowisko parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przed budynkiem nie ma parkingu dla aut zewnętrznych, gdyż są tu miejsca jedynie na samochody PSONI służące do dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: BRAK
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.: BRAK
Dojazd podopiecznych placówek na zajęcia: osoby niepełnosprawne w większości dowożone są samochodami Stowarzyszenia dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Nieliczni samodzielnie dojeżdżają do placówki korzystając z komunikacji publicznej. Mieszkańcy miasta ? podopieczni placówek zazwyczaj pod opieką osób drugich przychodzą na zajęcia do placówek mieszczących się w w/w budynku.
Fotografie: oznaczenie miejsc w szatni dla podopiecznych nieposiadających umiejętności czytania, pisania poprzez umieszczenie w odpowiednich miejscach fotografii użytkowników szatni.

Przeorsk 113, 22-600 Tomaszów Lub.

? Zakład Aktywności Zawodowej1. Dla pracowników i interesantów dostępne są dwa osobne wejścia . Jedno po schodach (na poziom pierwszego piętra), drugie umiejscowione na poziomie terenu (winda), przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
2. Budynek posiada jedno wyjście ewakuacyjne.
3. Dostępność korytarzy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia i korytarze. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na 2 i 3 piętrze. Winda zatrzymuje się na wszystkich 5 kondygnacjach (od piwnicy do 3 piętra).
4. Opis dostosowań, ma przykład pochylni, platformy, informacji głosowych, pętli indukacyjnych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne). W budynku znajduje się winda zaopatrzona w komunikator głosowy informujący na którym piętrze się znajduje. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących.
5. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem, obok garażu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynki i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Skip to content